حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۶

اگر دردم یکی بودی چه بودی

وگر غم اندکی بودی چه بودی

به بالینم طبیبی یا حبیبی

ازین هر دو یکی بودی چه بودی