حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۲۸

بمو واجی چرا ته بیقراری

چو گل پروردهٔ باد بهاری

چرا گردی بکوه و دشت و صحرا

بجان او ندارم اختیاری