حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۳۱

مرا دیوانه و شیدا ته دیری

مرا سرگشته و رسوا ته دیری

نمیدونم دلم دارد کجا جای

همیدونم که دردی جا ته دیری