حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۳۶

غم اندر سینهٔ مو خانه دیری

چو ویرانه که بوم آشانه دیری

فلک اندر دل مسکین مو نه

ازین غم هرچه در انبانه دیری