حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۳۷

کشیمان ار بزاری از که ترسی

برانی گر بخواری از که ترسی

مو با این نیمه دل از کس نترسم

دو عالم دل ته داری از که ترسی