حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۴۸

ته که دور از منی دل در برم نی

هوایی غیر وصلت در سرم نی

بجانت دلبرا کز هر دو عالم

تمنای دگر جز دلبرم نی