حمایت از گنج‌نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۵۰

زدل مهر تو ای مه رفتنی نی

غم عشقت بهر کس گفتنی نی

ولیکن شعله مهر و محبت

میان مردمان بنهفتنی نی