حمایت از گنج نما
 

شبانه

شانه‌ات مُجابم می‌کند

در بستری که عشق

تشنگی‌ست

زلالِ شانه‌هایت

همچنانم عطش می‌دهد

در بستری که عشق

مُجابش کرده است.

اردیبهشتِ ۱۳۵۴

© www.shamlou.org سایت رسمی احمد شاملو

< زبانِ دیگر

        

فراقی >