حمایت از گنج نما
 

و

آری ، ما غنچه یک خوابیم.

- غنچه خواب ؟ آیا می شکفیم ؟

- یک روزی ، بی جنبش برگ.

- اینجا؟

- نی ، در دره مرگ.

- تاریکی ، تنهایی.

- نی ، خلوت زیبایی.

- به تماشا چه کسی می آید، چه کسی ما را می بوید؟

- ....

- و به بادی پرپر...؟

- ...

- و فرودی دیگر؟

- ....