حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۸

 

چون محاسن صلاح بر این جمله در ضمیر متمکن شد خواستم که بعبادت متحلی گردم تا شعار و دثار من متناسب باشد و ظاهر و باطن بعلم و عمل آراسته گردد

< بخش ۹

        

بخش ۷ - حکای... >