حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹

ای از فروغ رویت روشن چراغ دیده

خوشتر ز چشم مستت چشم جهان ندیده

همچون تو نازنینی سر تا قدم لطافت

گیتی نشان نداده ، ایزد نیافریده

        

شمارهٔ ۱۸ >