حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۳۴۶

سر سخن دوست نمیرم گفت

دریست گرانبها نمیرم سفت

ترسم که بخواب دربگویم سخنی

شبهاست که از بیم نمیرم خفت