حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۳۰

اکنون که رخت جان جهانی بربود

در خانه نشستنت کجا دارد سود

آن روز که مه شدی نمیدانستی

کانگشت نمای عالمی خواهی بود