حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۷۷۳

فردا که به محشر اندر آید زن و مرد

از بیم حساب رویها گردد زرد

من عشق ترا به کف نهم پیش برم

گویم که حساب من از این باید کرد