حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۷۷۶

قومی به خرابات تو اندر بندند

رندی چند و کس نداند چندند

هشیاری و آگهی ز کس نپسندند

بر نیک و بد خلق جهان میخندند