حمایت از گنج نما




 

رباعی شمارهٔ ۷۷۷

کاری ز درون جان میباید

وز قصه شنیدن این گره نگشاید

یک چشمهٔ آب در درون خانه

به زان رودی که از برون می‌آید