حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۸۳۶

گر راه روی راه برت بگشایند

ور نیست شوی به هستیت بگرایند

ور پست شوی، نگنجی در عالم

وانگاه ترابی تو به تو بنمایند