حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۸۳۸

هان ای دل خسته وقت مرهم آمد

خوش خوش نفسی بزن که آن دم آمد

یاریکه از او کار شود یاران را

در صورت آدمی به عالم آمد