حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۲۲۷

دستارم و جبه و سرم هر سه به هم

قیمت کردند به یک درم چیزی کم

نشنیدستی تو نام من در عالم

من هیچکسم هیچکسم هیچکسم