حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۹۱

اسرار مرا نهانی اندر جان کن

احوال مرا ز خویش هم پنهان کن

گر جان داری مرا چو جان پنهان کن

وین کفر مرا پیشرو ایمان کن