حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۳۹۲

امروز مراست روز میدان منشین

می تاز چو گوی پیش چوگان منشین

مردی بنما و همچو حیران منشین

امروز قیامت است ای جان منشین