حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۵۰

ای ساقی جان برین خوش آواز برو

ساز ازلی است هم بر این ساز برو

ای باز چو طبل باز او بشنیدی

شه منتظر توست سبک باز برو