حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۷۳۰

ای دل تو و درد او اگر خود مردی

جان بندهٔ تست اگر تو صاحب دردی

صد دولت صاف را به یک جو نخری

گر یک دردی ز دست دردش خوردی