حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۰۸

بیرون نگری صورت انسان بینی

خلقی عجب از روم و خراسان بینی

فرمود که ارجعی رجوع آن باشد

بنگر به درون که بجز انسان بینی