حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۰۹

پیش آی خیال او که شوری داری

بر دیدهٔ من نشین که نوری داری

در طالع خود ز زهره سوری داری

در سینه چو داود زبوری داری