حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۱۵

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی