حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۱۶

تا عشق آن روی پریزاد شوی

وانگه هردم چو خاک برباد شوی

دانم که در آتشی و بگذاشتمت

باشد که در این واقعه استاد شوی