حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۸۸۹

زان ماه چهارده که بود اشراقی

گشتم زر ده دهی من از براقی

آن نیز ببرد از من تا هیچ شدم

ار ده ببرد چهار ماند باقی