حمایت از گنج‌نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۹۲۰

گر صید خدا شوی ز غم رسته شوی

ور در صفت خویش روی بسته شوی

می دان که وجود تو حجاب ره توست

با خود منشین که هر زمان خسته شوی