حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۵۴ - اعتراض نخچیران بر سخن خرگوش

قوم گفتندش که ای خرگوش دار

خویش را اندازهٔ خرگوش دار

هین چه لافست این که از تو بهتران

در نیاوردند اندر خاطر آن

معجبی یا خود قضامان در پیست

ور نه این دم لایق چون تو کیست