حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۵۶ - ذکر دانش خرگوش و بیان فضیلت و منافع دانستن

این سخن پایان ندارد هوش‌دار

هوش سوی قصهٔ خرگوش دار

گوش خر بفروش و دیگر گوش خر

کین سخن را در نیابد گوش خر

رو تو روبه‌بازی خرگوش بین

مکر و شیراندازی خرگوش بین

خاتم ملک سلیمان است علم

جمله عالم صورت و جان است علم

آدمی را زین هنر بیچاره گشت

خلق دریاها و خلق کوه و دشت

زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش

زو نهنگ و بحر در صفرا و جوش

زو پری و دیو ساحل ها گرفت

هر یکی در جای پنهان جا گرفت

آدمی را دشمن پنهان بسی است

آدمی با حذر عاقل کسی است

خلق پنهان زشتشان و خوب شان

می‌زند در دل بهر دم کوب شان

بهر غسل ار در روی در جویبار

بر تو آسیبی زند در آب خار

گر چه پنهان خار در آب است پست

چونکه در تو می‌خلد دانی که هست

خارخار وحی ها و وسوسه

از هزاران کس بود نه یک کسه

باش تا حس های تو مبدل شود

تا ببینیشان و مشکل حل شود

تا سخن های کیان رد کرده‌ای

تا کیان را سرور خود کرده‌ای