حمایت از گنج نما
 

بخش ۵۷ - باز طلبیدن نخچیران از خرگوش سر اندیشهٔ او را

بعد از آن گفتند کای خرگوش چست

در میان آر آنچ در ادراک تست

ای که با شیری تو در پیچیده‌ای

بازگو رایی که اندیشیده‌ای

مشورت ادراک و هشیاری دهد

عقلها مر عقل را یاری دهد

گفت پیغامبر بکن ای رای‌زن

مشورت کالمستشار مؤتمن