حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۱۲۲ - سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر الدنیا و الاخرة

چون حکیمک اعتقادی کرده است

کآسمان بیضه زمین چون زرده است

گفت سایل چون بماند این خاکدان

در میان این محیط آسمان

همچو قندیلی معلق در هوا

نه به اسفل می‌رود نی بر علا

آن حکیمش گفت کز جذب سما

از جهات شش بماند اندر هوا

چون ز مغناطیس قبهٔ ریخته

درمیان ماند آهنی آویخته

آن دگر گفت آسمان با صفا

کی کشد در خود زمین تیره را

بلک دفعش می‌کند از شش جهات

زان بماند اندر میان عاصفات

پس ز دفع خاطر اهل کمال

جان فرعونان بماند اندر ضلال

پس ز دفع این جهان و آن جهان

مانده‌اند این بی‌رهان بی این و آن

سر کشی از بندگان ذوالجلال

دان که دارند از وجود تو ملال

کهربا دارند چون پنهان کنند

کاه هستی ترا شیدا کنند

کهربای خویش چون پنهان کنند

زود تسلیم تو را طغیان کنند

آن چنان که مرتبهٔ حیوانی است

کو اسیر و سغبهٔ انسانی است

مرتبهٔ انسان به دست اولیا

سغبه چون حیوان شناسش ای کیا

بندهٔ خود خواند احمد در رشاد

جمله عالم را بخوان قل یا عباد

عقل تو همچون شتربان تو شتر

می‌کشاند هر طرف در حکم مر

عقل عقلند اولیا و عقل ها

بر مثال اشتران تا انتها

اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار

یک قلاووزست جان صد هزار

چه قلاووز و چه اشتربان بیاب

دیده‌ای کان دیده بیند آفتاب

نک جهان در شب بمانده میخ‌دوز

منتظر موقوف خورشیدست روز

اینت خورشیدی نهان در ذره‌ای

شیر نر در پوستین بره‌ ای

اینت دریایی نهان در زیر کاه

پا برین که هین منه در اشتباه

اشتباهی و گمانی در درون

رحمت حق است بهر رهنمون

هر پیمبر فرد آمد در جهان

فرد بود و صد جهانش در نهان

عالم کبری به قدرت سحر کرد

کرد خود را در کهین نقشی نورد

ابلهانش فرد دیدند و ضعیف

کی ضعیف است آن که با شه شد حریف

ابلهان گفتند مردی بیش نیست

وای آن کو عاقبت‌اندیش نیست