حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۱۴۳ - امتحان کردن شیر گرگ را و گفتن که پیش آی ای گرگ بخش کن صیدها را میان ما

گفت شیر ای گرگ این را بخش کن

معدلت را نو کن ای گرگ کهن

نایب من باش در قسمت‌گری

تا پدید آید که تو چه گوهری

گفت ای شه گاو وحشی بخش توست

آن بزرگ و تو بزرگ و زفت و چست

بز مرا که بز میانه‌ است و وسط

روبها خرگوش بستان بی غلط

شیر گفت ای گرگ چون گفتی بگو

چون که من باشم تو گویی ما و تو

گرگ خود چه سگ بود کو خویش دید

پیش چون من شیر بی مثل و ندید

گفت پیش آ ای خری کو خود بدید

پیشش آمد پنجه زد او را درید

چون ندیدش مغز تدبیر رشید

در سیاست پوستش از سر کشید

گفت چون دید منت از خود نبرد

این چنین جان را بباید زار مرد

چون نبودی فانی اندر پیش من

فضل آمد مر تو را گردن زدن

کل شیء هالک جز وجه او

چون نه‌ای در وجه او هستی مجو

هر که اندر وجه ما باشد فنا

کل شیء هالک نبود جزا

زآنکه در الاست او از لا گذشت

هر که در الاست او فانی نگشت

هر که او بر در من و ما می‌زند

رد باب است او و بر لا می‌تند