حمایت از گنج نما
 

بخش ۵۱ - رجعت به قصهٔ مریض و عیادت پیغامبر علیه السلام

این عیادت از برای این صله‌ است

وین صله از صد محبت حامله‌ است

در عیادت شد رسول بی ندید

آن صحابی را به حال نزع دید

چون شوی دور از حضور اولیا

در حقیقت گشته‌ای دور از خدا

چون نتیجهٔ هجر همراهان غم است

کی فراق روی شاهان زان کم است

سایهٔ شاهان طلب هر دم شتاب

تا شوی ز آن سایه بهتر ز آفتاب

گر سفر داری بدین نیت برو

ور حضر باشد از این غافل مشو