حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۳۴ - خواندن فرعون زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر

بعد نه مه شه برون آورد تخت

سوی میدان و منادی کرد سخت

کای زنان با طفلکان میدان روید

جمله اسرائیلیان بیرون شوید

آنچنانک پار مردان را رسید

خلعت و هر کس ازیشان زر کشید

هین زنان امسال اقبال شماست

تا بیابد هر یکی چیزی که خواست

مر زنان را خلعت و صلت دهد

کودکان را هم کلاه زر نهد

هر که او این ماه زاییدست هین

گنجها گیرید از شاه مکین

آن زنان با طفلکان بیرون شدند

شادمان تا خیمهٔ شه آمدند

هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر

سوی میدان غافل از دستان و قهر

چون زنان جمله بدو گرد آمدند

هرچه بود آن نر ز مادر بستدند

سر بریدندش که اینست احتیاط

تا نروید خصم و نفزاید خباط