حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۵۹ - عقول خلق متفاوتست در اصل فطرت و نزد معتزله متساویست تفاوت عقول از تحصیل علم است

اختلاف عقلها در اصل بود

بر وفاق سنیان باید شنود

بر خلاف قول اهل اعتزال

که عقول از اصل دارند اعتدال

تجربه و تعلیم بیش و کم کند

تا یکی را از یکی اعلم کند

باطلست این زانک رای کودکی

که ندارد تجربه در مسلکی

بر دمید اندیشه‌ای زان طفل خرد

پیر با صد تجربه بویی نبرد

خود فزون آن به که آن از فطرتست

تا ز افزونی که جهد و فکرتست

تو بگو دادهٔ خدا بهتر بود

یاکه لنگی راهوارانه رود