حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۶۴ - دوم بار وهم افکندن کودکان استاد را کی او را از قرآن خواندن ما درد سر افزاید

گفت آن زیرک که ای قوم پسند

درس خوانید و کنید آوا بلند

چون همی‌خواندند گفت ای کودکان

بانگ ما استاد را دارد زیان

درد سر افزاید استا را ز بانگ

ارزد این کو درد یابد بهر دانگ

گفت استا راست می‌گوید روید

درد سر افزون شدم بیرون شوید