حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۱۲۳ - متهم داشتن قوم انبیا را

قوم گفتند این همه زرق است و مکر

کی خدا نایب کند از زید و بکر

هر رسول شاه باید جنس او

آب و گل کو خالق افلاک کو

مغز خر خوردیم تا ما چون شما

پشه را داریم همراز هما

کو هما کو پشه کو گل کو خدا

ز آفتاب چرخ چه بود ذره را

این چه نسبت این چه پیوندی بود

تا که در عقل و دماغی در رود