حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۱۲۷ - مثل ها زدن قوم نوح به استهزا در زمان کشتی ساختن

نوح اندر بادیه کشتی بساخت

صد مثل‌گو از پی تسخیر بتاخت

در بیابانی که چاه آب نیست

می‌کند کشتی چه نادان ابلهی ست

آن یکی می‌گفت ای کشتی بتاز

و آن یکی می‌گفت پرش هم بساز

او همی‌گفت این به فرمان خداست

این به چربک ها نخواهد گشت کاست