حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۱۳ - حکایت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیدند و بر آن قناعت نکردند به حیله جامه‌هاش را هم دزدیدند

آن یکی قچ داشت از پس می‌کشید

دزد قچ را برد حبلش را برید

چونکه آگه شد دوان شد چپ و راست

تا بیابد کان قچ برده کجاست

بر سر چاهی بدید آن دزد را

که فغان می‌کرد کای واویلتا

گفت نالان از چه ای ای اوستاد

گفت همیان زرم در چه فتاد

گر توانی در روی بیرون کشی

خمس بدهم مر تو را با دلخوشی

خمس صد دینار بستانی به دست

گفت او خود این بهای ده قچ است

گر دری بر بسته شد ده در گشاد

گر قچی شد حق عوض اشتر بداد

جامه‌ها بر کند و اندر چاه رفت

جامه‌ها را برد هم آن دزد تفت

حازمی باید که ره تا ده برد

حزم نبود طمع طاعون آورد

او یکی دزدست فتنه‌ سیرتی

چون خیال او را به هر دم صورتی

کس نداند مکر او الا خدا

در خدا بگریز و واره زان دغا