حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۱۰ - در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات‌الله علیه فرمود منهومان لا یشبعان طالب الدنیا و طالب العلم که این علم غیر علم دنیا باید تا دو قسم باشد اما علم دنیا هم دنیا باشد الی آخره و اگر هم‌چنین شود که طالب الدنیا و طالب الدنیا تکرار بود نه تقسیم مع تقری

طالب الدنیا و توفیراتها

طالب العلم و تدبیراتها

پس درین قسمت چو بگماری نظر

غیر دنیا باشد این علم ای پدر

غیر دنیا پس چه باشد آخرت

کت کند زین جا و باشد رهبرت