حمایت از گنج نما
 

غزل شمارهٔ ۸۱۳

موشکی صندوق را سوراخ کرد

خواب گربه موش را گستاخ کرد

اندر آتش افکنیم آن موش را

همچنان کان مردک طباخ کرد

گربه را و موش را آتش زنیم

در تنوری کآتشش صد شاخ کرد