1  سوره حمد 1 Al-Fatiha / The Opening 
2  سوره بقره 2 Al-Baqarah / The Cow 
3  سوره آل عمران 3 Aal-i-Imran / The Family of Imran 
4  سوره نساء 4 An-Nisaa / The Women 
5  سوره مائده 5 Al-Ma'ida / The Table Spread 
6  سوره انعام 6 Al-An'aam / The Cattle 
7  سوره اعراف 7 Al-A'raaf / The Heights 
8  سوره انفال 8 Al-Anfaal / The Spoils of War 
9  سوره توبه 9 At-Tawba / The Repentance 
10  سوره يونس 10 Yunus / Jonas 
11  سوره هود 11 Hud / Hud 
12  سوره يوسف 12 Yusuf / Joseph 
13  سوره رعد 13 Ar-Ra'd / The Thunder 
14  سوره ابراهيم 14 Ibrahim / Abraham 
15  سوره حجر 15 Al-Hijr / The Rock 
16  سوره نحل 16 An-Nahl / The Bee 
17  سوره اسراء 17 Al-Israa / The Night Journey 
18  سوره كهف 18 Al-Kahf / The Cave 
19  سوره مريم 19 Maryam / Mary 
20  سوره طه 20 Ta-Ha / Ta-ha 
21  سوره انبياء 21 Al-Anbiyaa / The Prophets 
22  سوره حج 22 Al-Hajj / The Pilgrimage 
23  سوره مومنون 23 Al-Muminoon / The Believers 
24  سوره نور 24 An-Noor / The Light 
25  سوره فرقان 25 Al-Furqaan / The Criterion 
26  سوره شعراء 26 Ash-Shu'araa / The Poets 
27  سوره نمل 27 An-Naml / The Ant 
28  سوره قصص 28 Al-Qasas / The Stories 
29  سوره عنكبوت 29 Al-Ankaboot / The Spider 
30  سوره روم 30 Ar-Room / The Romans 
31  سوره لقمان 31 Luqman / Luqman 
32  سوره سجده 32 As-Sajdah / The Prostration 
33  سوره احزاب 33 Al-Ahzaab / The Clans 
34  سوره سبا 34 Saba / Sheba 
35  سوره فاطر 35 Faatir / The Originator 
36  سوره يس 36 Yaseen / Yaseen 
37  سوره صافات 37 As-Saaffaat / Those drawn up in Ranks 
38  سوره ص 38 Saad / Saad 
39  سوره زمر 39 Az-Zumar / The Groups 
40  سوره غافر 40 Al-Ghaafir / The Forgiver 
41  سوره فصلت 41 Fussilat / Explained in detail 
42  سوره شورى 42 Ash-Shura / Consultation 
43  سوره زخرف 43 Az-Zukhruf / Ornaments of gold 
44  سوره دخان 44 Ad-Dukhaan / The Smoke 
45  سوره جاثيه 45 Al-Jaathiya / Crouching 
46  سوره احقاف 46 Al-Ahqaf / The Dunes 
47  سوره محمد 47 Muhammad / Muhammad 
48  سوره فتح 48 Al-Fath / The Victory 
49  سوره حجرات 49 Al-Hujuraat / The Inner Apartments 
50  سوره ق 50 Qaaf / Qaaf 
51  سوره الذاريات 51 Adh-Dhaariyat / The Winnowing Winds 
52  سوره طور 52 At-Tur / The Mount 
53  سوره نجم 53 An-Najm / The Star 
54  سوره قمر 54 Al-Qamar / The Moon 
55  سوره الرحمن 55 Ar-Rahman / The Beneficent 
56  سوره واقعه 56 Al-Waaqia / The Inevitable 
57  سوره حديد 57 Al-Hadid / The Iron 
58  سوره مجادله 58 Al-Mujaadila / The Pleading Woman 
59  سوره حشر 59 Al-Hashr / The Exile 
60  سوره ممتحنه 60 Al-Mumtahana / She that is to be examined 
61  سوره صف 61 As-Saff / The Ranks 
62  سوره جمعه 62 Al-Jumu'a / Friday 
63  سوره منافقون 63 Al-Munafiqun / The Hypocrites 
64  سوره التغابن 64 At-Taghaabun / Mutual Disillusion 
65  سوره طلاق 65 At-Talaq / Divorce 
66  سوره تحريم 66 At-Tahrim / The Prohibition 
67  سوره ملك 67 Al-Mulk / The Sovereignty 
68  سوره قلم 68 Al-Qalam / The Pen 
69  سوره الحاقة 69 Al-Haqqah / The Reality 
70  سوره معارج 70 Al-Ma'arij / The Ascending Stairways 
71  سوره نوح 71 Nuh / Noah 
72  سوره جن 72 Al-Jinn / The Jinn 
73  سوره مزمل 73 Al-Muzzammil / The Enshrouded One 
74  سوره مدثر 74 Al-Muddaththir / The Cloaked one 
75  سوره قيامة 75 Al-Qiyamah / The Resurrection 
76  سوره انسان 76 Al-Insan / Man 
77  سوره مرسلات 77 Al-Mursalat / The Emissaries 
78  سوره نبا 78 An-Naba / The Announcement 
79  سوره نازعات 79 An-Nazi'at / Those who drag forth 
80  سوره عبس 80 Abasa / He frowned 
81  سوره تكوير 81 At-Takwir / The Overthrowing 
82  سوره انفطار 82 Al-Infitar / The Cleaving 
83  سوره مطففين 83 Al-Mutaffifin / Defrauding 
84  سوره انشقاق 84 Al-Inshiqaq / The Splitting Open 
85  سوره بروج 85 Al-Buruj / The Constellations 
86  سوره الطارق 86 At-Tariq / The Morning Star 
87  سوره الأعلى 87 Al-A'la / The Most High 
88  سوره الغاشية 88 Al-Ghaashiya / The Overwhelming 
89  سوره فجر 89 Al-Fajr / The Dawn 
90  سوره بلد 90 Al-Balad / The City 
91  سوره الشمس 91 Ash-Shams / The Sun 
92  سوره الليل 92 Al-Lail / The Night 
93  سوره الضحى 93 Ad-Dhuha / The Morning Hours 
94  سوره انشراح 94 Ash-Sharh / The Consolation 
95  سوره التين 95 At-Tin / The Fig 
96  سوره علق 96 Al-Alaq / The Clot 
97  سوره قدر 97 Al-Qadr / The Power, Fate 
98  سوره بينة 98 Al-Bayyina / The Evidence 
99  سوره الزلزال 99 Az-Zalzala / The Earthquake 
100  سوره العاديات 100 Al-Adiyat / The Chargers 
101  سوره القارعة 101 Al-Qari'a / The Calamity 
102  سوره تكاثر 102 At-Takathur / Competition 
103  سوره العصر 103 Al-Asr / The Declining Day, Epoch 
104  سوره الهمزة 104 Al-Humaza / The Traducer 
105  سوره الفيل 105 Al-Fil / The Elephant 
106  سوره قريش 106 Quraysh / Quraysh 
107  سوره ماعون 107 Al-Ma'un / Almsgiving 
108  سوره كوثر 108 Al-Kawthar / Abundance 
109  سوره كافرون 109 Al-Kafirun / The Disbelievers 
110  سوره نصر 110 An-Nasr / Divine Support 
111  سوره لهب 111 Al-Masad / The Palm Fibre 
112  سوره اخلاص 112 Al-Ikhlas / Sincerity 
113  سوره فلق 113 Al-Falaq / The Dawn 
114  سوره ناس 114 An-Naas / Mankind 

سوره قيامة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (١)قسم مى‌خورم به روز قيامت.75:1
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (٢)و قسم مى‌خورم به نفس ملامتگر.75:2
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (٣)آيا آدمى مى‌پندارد كه ما استخوانهايش را گرد نخواهيم آورد؟75:3
بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (٤)آرى، ما قادر هستيم كه سر انگشتهايش را برابر كنيم.75:4
بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (٥)بلكه آدمى مى‌خواهد كه در آينده نيز به كارهاى ناشايست پردازد.75:5
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (٦)مى‌پرسد: روز قيامت چه وقت خواهد بود؟75:6
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (٧)روزى كه چشمها خيره شود،75:7
وَخَسَفَ الْقَمَرُ (٨)و ماه تيره شود،75:8
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (٩)و آفتاب و ماه در يك جاى گرد آيند.75:9
يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (١٠)انسان در آن روز مى‌گويد: راه گريز كجاست؟75:10
كَلَّا لَا وَزَرَ (١١)هرگز، پناهگاهى نيست.75:11
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (١٢)قرارگاه همه در اين روز نزد پروردگار توست.75:12
يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (١٣)در اين روز آدمى را از هر چه پيشاپيش فرستاده و بعد از خويش گذاشته است خبر مى‌دهند.75:13
بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤)بلكه آدمى خويشتن خويش را نيك مى‌شناسد،75:14
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ (١٥)هر چند به زبان عذرها آورد.75:15
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦)به تعجيل زبان به خواندن قرآن مجنبان،75:16
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)كه گردآوردن و خواندنش بر عهده ماست.75:17
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨)چون خوانديمش، تو آن خواندن را پيروى كن.75:18
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (١٩)سپس بيان آن بر عهده ماست.75:19
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (٢٠)آرى، شما اين جهان زودگذر را دوست مى‌داريد،75:20
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (٢١)و آخرت را فرو مى‌گذاريد.75:21
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢)در آن روز چهره‌هايى هست زيبا و درخشان،75:22
إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)كه سوى پروردگارشان نظر مى‌كنند؛75:23
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤)و چهره‌هايى هست عبوس و ترش،75:24
تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥)كه مى‌داند آن عذاب كمرشكن بر او فرود آيد.75:25
كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (٢٦)آرى، چون جان به گلوگاه رسد،75:26
وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ (٢٧)و گفته شود كه چه كسى است كه افسون بخواند؟75:27
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (٢٨)و يقين كند كه زمان جدايى فرا رسيده،75:28
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (٢٩)و ساقهاى پا در هم پيچيده شوند،75:29
إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (٣٠)آن روز روز راندنش به سوى پروردگار توست.75:30
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ (٣١)نه تصديق كرده است و نه نماز گزارده است.75:31
وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (٣٢)اما تكذيب كرده و اعراض كرده است.75:32
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ (٣٣)آنگاه خرامان نزد كسانش رفته است.75:33
أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (٣٤)واى بر تو، پس واى بر تو.75:34
ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ (٣٥)باز هم واى بر تو، پس واى بر تو.75:35
أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦)آيا انسان مى‌پندارد كه او را به حال خود واگذاشته‌اند؟75:36
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَىٰ (٣٧)آيا او نطفه‌اى از منى كه در رحمى ريخته شده، نبوده است؟75:37
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ (٣٨)سپس لخته‌اى خون؟ آنگاه به اندام درستش بيافريد.75:38
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ (٣٩)و آنها را دو صنف كرد: نر و ماده.75:39
أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ (٤٠)آيا خداوند قادر نيست كه مردگان را زنده سازد؟75:40