1  سوره حمد 1 Al-Fatiha / The Opening 
2  سوره بقره 2 Al-Baqarah / The Cow 
3  سوره آل عمران 3 Aal-i-Imran / The Family of Imran 
4  سوره نساء 4 An-Nisaa / The Women 
5  سوره مائده 5 Al-Ma'ida / The Table Spread 
6  سوره انعام 6 Al-An'aam / The Cattle 
7  سوره اعراف 7 Al-A'raaf / The Heights 
8  سوره انفال 8 Al-Anfaal / The Spoils of War 
9  سوره توبه 9 At-Tawba / The Repentance 
10  سوره يونس 10 Yunus / Jonas 
11  سوره هود 11 Hud / Hud 
12  سوره يوسف 12 Yusuf / Joseph 
13  سوره رعد 13 Ar-Ra'd / The Thunder 
14  سوره ابراهيم 14 Ibrahim / Abraham 
15  سوره حجر 15 Al-Hijr / The Rock 
16  سوره نحل 16 An-Nahl / The Bee 
17  سوره اسراء 17 Al-Israa / The Night Journey 
18  سوره كهف 18 Al-Kahf / The Cave 
19  سوره مريم 19 Maryam / Mary 
20  سوره طه 20 Ta-Ha / Ta-ha 
21  سوره انبياء 21 Al-Anbiyaa / The Prophets 
22  سوره حج 22 Al-Hajj / The Pilgrimage 
23  سوره مومنون 23 Al-Muminoon / The Believers 
24  سوره نور 24 An-Noor / The Light 
25  سوره فرقان 25 Al-Furqaan / The Criterion 
26  سوره شعراء 26 Ash-Shu'araa / The Poets 
27  سوره نمل 27 An-Naml / The Ant 
28  سوره قصص 28 Al-Qasas / The Stories 
29  سوره عنكبوت 29 Al-Ankaboot / The Spider 
30  سوره روم 30 Ar-Room / The Romans 
31  سوره لقمان 31 Luqman / Luqman 
32  سوره سجده 32 As-Sajdah / The Prostration 
33  سوره احزاب 33 Al-Ahzaab / The Clans 
34  سوره سبا 34 Saba / Sheba 
35  سوره فاطر 35 Faatir / The Originator 
36  سوره يس 36 Yaseen / Yaseen 
37  سوره صافات 37 As-Saaffaat / Those drawn up in Ranks 
38  سوره ص 38 Saad / Saad 
39  سوره زمر 39 Az-Zumar / The Groups 
40  سوره غافر 40 Al-Ghaafir / The Forgiver 
41  سوره فصلت 41 Fussilat / Explained in detail 
42  سوره شورى 42 Ash-Shura / Consultation 
43  سوره زخرف 43 Az-Zukhruf / Ornaments of gold 
44  سوره دخان 44 Ad-Dukhaan / The Smoke 
45  سوره جاثيه 45 Al-Jaathiya / Crouching 
46  سوره احقاف 46 Al-Ahqaf / The Dunes 
47  سوره محمد 47 Muhammad / Muhammad 
48  سوره فتح 48 Al-Fath / The Victory 
49  سوره حجرات 49 Al-Hujuraat / The Inner Apartments 
50  سوره ق 50 Qaaf / Qaaf 
51  سوره الذاريات 51 Adh-Dhaariyat / The Winnowing Winds 
52  سوره طور 52 At-Tur / The Mount 
53  سوره نجم 53 An-Najm / The Star 
54  سوره قمر 54 Al-Qamar / The Moon 
55  سوره الرحمن 55 Ar-Rahman / The Beneficent 
56  سوره واقعه 56 Al-Waaqia / The Inevitable 
57  سوره حديد 57 Al-Hadid / The Iron 
58  سوره مجادله 58 Al-Mujaadila / The Pleading Woman 
59  سوره حشر 59 Al-Hashr / The Exile 
60  سوره ممتحنه 60 Al-Mumtahana / She that is to be examined 
61  سوره صف 61 As-Saff / The Ranks 
62  سوره جمعه 62 Al-Jumu'a / Friday 
63  سوره منافقون 63 Al-Munafiqun / The Hypocrites 
64  سوره التغابن 64 At-Taghaabun / Mutual Disillusion 
65  سوره طلاق 65 At-Talaq / Divorce 
66  سوره تحريم 66 At-Tahrim / The Prohibition 
67  سوره ملك 67 Al-Mulk / The Sovereignty 
68  سوره قلم 68 Al-Qalam / The Pen 
69  سوره الحاقة 69 Al-Haqqah / The Reality 
70  سوره معارج 70 Al-Ma'arij / The Ascending Stairways 
71  سوره نوح 71 Nuh / Noah 
72  سوره جن 72 Al-Jinn / The Jinn 
73  سوره مزمل 73 Al-Muzzammil / The Enshrouded One 
74  سوره مدثر 74 Al-Muddaththir / The Cloaked one 
75  سوره قيامة 75 Al-Qiyamah / The Resurrection 
76  سوره انسان 76 Al-Insan / Man 
77  سوره مرسلات 77 Al-Mursalat / The Emissaries 
78  سوره نبا 78 An-Naba / The Announcement 
79  سوره نازعات 79 An-Nazi'at / Those who drag forth 
80  سوره عبس 80 Abasa / He frowned 
81  سوره تكوير 81 At-Takwir / The Overthrowing 
82  سوره انفطار 82 Al-Infitar / The Cleaving 
83  سوره مطففين 83 Al-Mutaffifin / Defrauding 
84  سوره انشقاق 84 Al-Inshiqaq / The Splitting Open 
85  سوره بروج 85 Al-Buruj / The Constellations 
86  سوره الطارق 86 At-Tariq / The Morning Star 
87  سوره الأعلى 87 Al-A'la / The Most High 
88  سوره الغاشية 88 Al-Ghaashiya / The Overwhelming 
89  سوره فجر 89 Al-Fajr / The Dawn 
90  سوره بلد 90 Al-Balad / The City 
91  سوره الشمس 91 Ash-Shams / The Sun 
92  سوره الليل 92 Al-Lail / The Night 
93  سوره الضحى 93 Ad-Dhuha / The Morning Hours 
94  سوره انشراح 94 Ash-Sharh / The Consolation 
95  سوره التين 95 At-Tin / The Fig 
96  سوره علق 96 Al-Alaq / The Clot 
97  سوره قدر 97 Al-Qadr / The Power, Fate 
98  سوره بينة 98 Al-Bayyina / The Evidence 
99  سوره الزلزال 99 Az-Zalzala / The Earthquake 
100  سوره العاديات 100 Al-Adiyat / The Chargers 
101  سوره القارعة 101 Al-Qari'a / The Calamity 
102  سوره تكاثر 102 At-Takathur / Competition 
103  سوره العصر 103 Al-Asr / The Declining Day, Epoch 
104  سوره الهمزة 104 Al-Humaza / The Traducer 
105  سوره الفيل 105 Al-Fil / The Elephant 
106  سوره قريش 106 Quraysh / Quraysh 
107  سوره ماعون 107 Al-Ma'un / Almsgiving 
108  سوره كوثر 108 Al-Kawthar / Abundance 
109  سوره كافرون 109 Al-Kafirun / The Disbelievers 
110  سوره نصر 110 An-Nasr / Divine Support 
111  سوره لهب 111 Al-Masad / The Palm Fibre 
112  سوره اخلاص 112 Al-Ikhlas / Sincerity 
113  سوره فلق 113 Al-Falaq / The Dawn 
114  سوره ناس 114 An-Naas / Mankind 

سوره صافات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١)سوگند به صف بستگان [مانند فرشتگان، نمازگزاران و جهادگران] که صفی [منظم و استوار] بسته اند،37:1
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا (٢)و به بازدارندگان که [انسان را از گناهان] به شدت باز می دارند،37:2
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا (٣)و به تلاوت کنندگان وحی،37:3
إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ (٤)که بی تردید معبود شما یگانه است،37:4
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ (٥)پروردگار آسمان ها وزمین وآنچه میان آنهاست، و پروردگار مشرق ها،37:5
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ (٦)همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم،37:6
وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ (٧)و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم،37:7
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ (٨)آنان نمی توانند به سخنان فرشتگان بسیار مکرم و شریف گوش فرا دهند، و [هرگاه به گوش دادن برخیزند] از هر سو [شهاب] به سویشان پرتاب می شود،37:8
دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ (٩)تا با خفت وخواری رانده شوند، وبرای آنان عذابی همیشگی است،37:9
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ (١٠)مگر آنکه شیطانی خبری را [دزدانه و] با سرعت برباید [و فرار کند] که در این صورت گلوله ای آتشین و شکافنده او را دنبال می کند.37:10
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (١١)پس از منکران معاد بپرس: آیا آفرینش آنان سخت تر و دشوارتر است یا آنچه [مانند فرشتگان، آسمان ها، زمین، کوه ها و...] آفریده ایم؟ [به یقین آفرینش آنان کاری ناچیز است چون] ما آنان را از گِلی چسبنده آفریده ایم،37:11
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١٢)بلکه [تو از انکارشان] تعجب می کنی و آنان مسخره می کنند،37:12
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ (١٣)و هنگامی که به آنان تذکر، می دهند متذکّر نمی شوند؛37:13
وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ (١٤)و چون معجزه ای را می بینند به شدت مسخره می کنند [و دیگران را هم به مسخره وامی دارند،]37:14
وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٥)و می گویند: این جز جادویی آشکار نیست.37:15
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦)[می گویند:] آیا زمانی که ما مُردیم و خاک و استخوان شدیم، حتماً برانگیخته می شویم؟37:16
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧)و آیا پدران پیشین ما [هم برانگیخته می شوند؟]37:17
قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ (١٨)بگو: آری، [برانگیخته می شوید] در حالی که خوار و ناچیز هستید.37:18
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (١٩)جز این نیست که آن یک فریاد عظیم است که [وقتی واقع شود] ناگاه [همه زنده می شوند و حیرت زده منظره قیامت را] می نگرند،37:19
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ (٢٠)و می گویند: ای وای بر ما! این روز جزاست!37:20
هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١)[آری] این همان روز جدایی [میان حق و باطل] است که همواره آن را انکار می کردید.37:21
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (٢٢)[آن گاه ندا رسد:] ستمکاران و هم ردیفان آنان و معبودهایی را که همواره به جای خدا می پرستیدند، گرد آورید.37:22
مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ (٢٣)پس همه را به سوی راه دوزخ راهنمایی کنید.37:23
وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٤)آنان را نگه دارید که حتماً مورد بازپرسی قرار می گیرند.37:24
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ (٢٥)[به آنان گویند:] شما را چه شده که یکدیگر را [برای رهایی از عذاب] یاری نمی دهید؟37:25
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦)[نه اینکه نمی توانند یکدیگر را یاری دهند] بلکه آنان امروز فروتنانه تسلیم [قدرت حق] هستند،37:26
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٧)به یکدیگر رو کرده از هم می پرسند: [این چه وضعی است؟]37:27
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ (٢٨)[پس پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده] می گویند: همانا شما از راه خیرخواهی به سوی ما می آمدید، [ولی کارتان جز فریب و نیرنگ نبود!]37:28
قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (٢٩)می گویند: [ما را تقصیری نیست] بلکه خود شما اهل ایمان نبودید،37:29
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ ۖ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ (٣٠)و ما را بر شما هیچ تسلطی نبود، بلکه شما مردمی طغیان گر و سرکش بودید.37:30
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَائِقُونَ (٣١)اکنون فرمان عذاب پروردگارمان بر ما محقق و ثابت شد که همه ما چشندگان عذاب خواهیم بود.37:31
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ (٣٢)[سبک مغزی و تعصّب شما زمینه گمراهی شما شد] پس ما شما را گمراه کردیم؛ زیرا خودمان گمراه بودیم،37:32
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ (٣٣)پس بی تردید همه 2آنان در آن روز در عذاب شریک اند،37:33
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (٣٤)ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم؛37:34
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (٣٥)زیرا آنان چنین بودند که هر زمان به آنان می گفتند: معبودی جز خدا نیست، تکبّر می کردند،37:35
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ (٣٦)و [همواره] می گفتند: آیا باید به خاطر شاعری دیوانه معبودان خود را رها کنیم؟!37:36
بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ (٣٧)[چنین نیست که می پندارید] بلکه او حق را آورده و پیامبران را تصدیق کرده است.37:37
إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ (٣٨)بی تردید شما [کوردلان] عذاب دردناک را خواهید چشید،37:38
وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٣٩)و جز آنچه که همواره انجام می دادید، پاداش داده نمی شوید،37:39
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٤٠)جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،]37:40
أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١)برای آنان رزق و روزی معین و ویژه ای است،37:41
فَوَاكِهُ ۖ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢)میوه هایی [گوناگون] در حالی که مورد اکرام خواهند بود،37:42
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣)در بهشت های پر نعمت،37:43
عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤)در حالی که بر تخت هایی روبه روی یکدیگر [تکیه زده اند،]37:44
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥)جامی از نوشیدنی زلال و پاک گرداگردشان می گردانند،37:45
بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦)[نوشیدنی] سپید [و درخشنده] و لذت بخش برای نوشندگان،37:46
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧)نه در آن مایه فساد [جسم و عقل] است، و نه از آن مست و بیهوش می شوند،37:47
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ (٤٨)و در کنارشان زنانی هستند که فقط به شوهرانشان عشق می ورزند.37:48
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩)گویا آنان [از سپیدی] تخم شترمرغی هستند که [زیر پر و بال] پوشیده شده اند [و هرگز دست کسی به آنان نرسیده است.]37:49
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠)پس برخی از آنان به برخی دیگر رو کرده از [حال] یکدیگر می پرسند.37:50
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ (٥١)گوینده ای از آنان می گوید: همانا من [در دنیا] هم نشینی داشتم.37:51
يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ (٥٢)[که همواره از روی تعجب به من] می گفت: آیا تو از باور دارندگان [رستاخیز و زنده شدن مردگان] هستی؟37:52
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ (٥٣)آیا زمانی که ما مردیم و خاک استخوان شدیم، حتماً [زنده می شویم و] پاداشمان می دهند؟37:53
قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ (٥٤)[سپس به دوستان بهشتی خود] می گوید: آیا شما با من به دوزخ سر می کشید [تا از هم نشینم خبری بگیرید که در کجا و در چه حالی است؟]37:54
فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ (٥٥)پس خود او به دوزخ سر می کشد و هم نشینش را وسط دوزخ می بیند.37:55
قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ (٥٦)[به او] می گوید: به خدا سوگند نزدیک بود، مرا به هلاکت بیندازی.37:56
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (٥٧)و اگر توفیق و رحمت پروردگارم نبود، حتماً از احضارشدگان [در دوزخ] بودم.37:57
أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (٥٨)[آن گاه به دوستان بهشتی خود می گوید:] آیا ما [برای همیشه در بهشتیم و] هرگز نمی میریم؟37:58
إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٩)[و] جز همان مرگ نخستین [که در دنیا سراغمان آمد مرگی دیگر به سراغمان نخواهد آمد] و ما هرگز عذاب نخواهیم شد؟ [شگفتا! چه لطف خاصی از سوی خدا به ما شده است!]37:59
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٦٠)بی تردید این همان کامیابی بزرگ است.37:60
لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦١)پس باید برای چنین پاداشی عمل کنندگان عمل کنند.37:61
أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ (٦٢)آیا این [بهشت جاودان پر نعمت] برای پذیرایی بهتر است یا درخت زقّوم؟37:62
إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ (٦٣)ما آن را برای ستمکاران مایه شکنجه و عذاب قرار داده ایم.37:63
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤)آن درختی است که در قعر دوزخ می روید،37:64
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥)شکوفه هایش مانند سرهای شیاطین [بسیار بدنما و زشت] است.37:65
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٦٦)پس این منکران لجوج حتماً از آن می خورند و شکم ها را از آن پر می کنند.37:66
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ (٦٧)آن گاه به ناچار روی آن [به عنوان نوشیدنی] مخلوطی از آب بسیار داغ و متعفّن برای آنان خواهد بود!37:67
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ (٦٨)سپس بازگشتشان حتماً به سوی دوزخ است.37:68
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ (٦٩)[سزاوار بودنشان در قیامت به این همه عذاب به سبب این است که] آنان پدرانشان را گمراه یافتند،37:69
فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (٧٠)و [با اینکه می دانستند گمراهند بدون اندیشه و تأمل] عجولانه از پی آنان می رفتند!37:70
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ (٧١)و به راستی پیش از اینان بیشتر پیشینیان گمراه شدند،37:71
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ (٧٢)و بی تردید ما در میان آنان بیم دهندگانی فرستادیم.37:72
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (٧٣)پس با تأمل بنگر سرانجام بیم داده شدگان چگونه بود؟37:73
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (٧٤)[همه هلاک شدند] جز بندگان خالص شده خدا،37:74
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (٧٥)و نوح ما را ندا کرد [و ما ندایش را اجابت کردیم] پس ما به راستی نیکو اجابت کننده ای هستیم،37:75
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٧٦)و او و خاندانش را از آن اندوه بزرگ نجادت دادیم.37:76
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ (٧٧)و تنها ذریه او را [در زمین] باقی گذاشتیم،37:77
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (٧٨)و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم؛37:78
سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ (٧٩)سلام بر نوح در میان جهانیان.37:79
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٠)به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.37:80
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (٨١)بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود.37:81
ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (٨٢)سپس دیگران را غرق کردیم؛37:82
وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ (٨٣)و به راستی ابراهیم از پیروان نوح بود،37:83
إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٤)هنگامی که با دلی پاک به سوی پروردگارش آمد.37:84
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (٨٥)[یاد کن] هنگامی را که به پدر و قومش گفت: چیست آنچه می پرستید؟37:85
أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦)آیا به جای خدا معبودان دروغین را می خواهید.37:86
فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٧)پس گمانتان به پروردگار جهانیان چیست؟ [که غیر او را می پرستید،]37:87
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (٨٨)[چون از او دعوت کردند که شبانه به مراسم عیدشان برود] نگاهی به ستارگان انداخت،37:88
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ (٨٩)و گفت: به راستی من بیمارم.37:89
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ (٩٠)پس پشت کنان از او روی گرداندند.37:90
فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٩١)او هم مخفیانه به سوی بت هایشان رفت و [از روی ریشخند] گفت: آیا غذا نمی خورید؟37:91
مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ (٩٢)شما را چه شده که سخن نمی گویید؟37:92
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ (٩٣)پس [به آنها روی آورد و] با دست راست ضربه ای کاری بر آنها کوبید [و خردشان کرد.]37:93
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (٩٤)مردم با شتاب به سوی او آمدند.37:94
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (٩٥)[به آنان] گفت: آیا آنچه را [با دست خود] می تراشید، می پرستید؟!37:95
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (٩٦)در حالی که خدا شما را و آنچه را می سازید، آفریده است.37:96
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ (٩٧)گفتند: برای او بنایی بسازید [که گنجایش آتش فراوانی داشته باشد] پس او را در آتش شعلهور بیندازید.37:97
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ (٩٨)پس خواستند به او نیرنگی زنند، ولی ما آنان را پست و شکست خورده کردیم.37:98
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ (٩٩)و [وقتی از این مهلکه جان سالم به در برد] گفت: به راستی من به سوی پروردگارم می روم، و [او] به زودی مرا راهنمایی خواهد کرد.37:99
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠٠)پروردگارا! مرا فرزندی که از صالحان باشد عطا کن.37:100
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ (١٠١)پس ما او را به پسری بردبار مژده دادیم.37:101
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٢)هنگامی که با او به [مقام] سعی رسید، گفت: پسرکم! همانا من در خواب می بینم که تو را ذبح می کنم، پس با تأمل بنگر رأی تو چیست؟ گفت: پدرم آنچه به آن مأمور شده ای انجام ده اگر خدا بخواهد مرا از شکیبایان خواهی یافت.37:102
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (١٠٣)پس هنگامی که آن دو تسلیم [خواسته خدا] شدند و ابراهیم، جبین او را به زمین نهاد [تا ذبحش کند]37:103
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤)و او را ندا دادیم که ای ابراهیم!37:104
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٠٥)خوابت را تحقق دادی [و فرمان پروردگارت را اجرا کردی]، به راستی ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم [که نیّت پاک و خالصشان را به جای عمل می پذیریم.]37:105
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ (١٠٦)به یقین این همان آزمایش روشن بود.37:106
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ (١٠٧)و ما اسماعیل را در برابر قربانی بزرگی [از ذبح شدن] رهانیدیم،37:107
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٠٨)و در میان آیندگان برای او [نام نیک] به جا گذاشتیم.37:108
سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (١٠٩)سلام بر ابراهیم.37:109
كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١١٠)[ما] نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.37:110
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١١١)بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود،37:111
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ (١١٢)و ما او را به اسحاق که پیامبری از شایستگان بود مژده دادیم،37:112
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (١١٣)و بر او و بر اسحاق برکت دادیم، و از دودمان آن دو برخی نیکوکارند و برخی آشکارا ستمکار بر خویشند،37:113
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١١٤)و به راستی ما به موسی و هارون نعمت دادیم،37:114
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (١١٥)و آن دو نفر و قومشان را از اندوه بزرگ نجات بخشیدیم،37:115
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ (١١٦)و آنان را یاری دادیم در نتیجه پیروز شدند،37:116
وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧)و هر دو را کتاب بسیار روشنگر عطا کردیم،37:117
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨)وبه راه راست هدایتشان نمودیم،37:118
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ (١١٩)و در میان آیندگان برای هر دو نفر نام نیک به جا گذاشتیم.37:119
سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (١٢٠)سلام بر موسی و هارون.37:120
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٢١)ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.37:121
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٢٢)بی تردید هر دو از بندگان مؤمن ما بودند،37:122
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣)و بی تردید الیاس از پیامبران بود.37:123
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤)[یاد کن] هنگامی را که به قومش گفت: آیا [از شرک وطغیان] نمی پرهیزید؟37:124
أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ (١٢٥)آیا بت «بعل» را می پرستید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟!37:125
اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (١٢٦)خدا را که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شماست.37:126
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٢٧)پس او را انکار کردند، یقیناً آنان از احضار شدگان [در عذاب] خواهند بود،37:127
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٢٨)جز بندگان خالص شده خدا [که از هر کیفری در امانند،]37:128
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (١٢٩)و در میان آیندگان برای او نام نیک به جا گذاشتیم.37:129
سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ (١٣٠)سلام بر آل یاسین.37:130
إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (١٣١)ما نیکوکاران را این گونه پاداش می دهیم.37:131
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (١٣٢)بی تردید او از بندگان مؤمن ما بود.37:132
وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٣)و بی تردید لوط از پیامبران بود.37:133
إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (١٣٤)[یاد کن] هنگامی را که او و همه اهلش را نجات دادیم،37:134
إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ (١٣٥)مگر پیرزنی را که در میان باقی ماندگان [در شهر] بود.37:135
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (١٣٦)سپس دیگران را هلاک کردیم،37:136
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (١٣٧)و شما همواره صبحگاهان [در مسیر سفرهایتان از کنار ویرانه های شهر] آنان گذر می کنید،37:137
وَبِاللَّيْلِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (١٣٨)و نیز شبانگاهان، آیا تعقّل نمی کنید؟37:138
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩)و یونس از پیامبران بود.37:139
إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)[یاد کن] هنگامی را که به سوی آن کشتی پر [از جمعیت و بار] گریخت،37:140
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)و با سرنشینان کشتی قرعه انداخت [و قرعه به نامش افتاد] و از مغلوب شدگان شد [و او را به دریا انداختند.]37:141
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (١٤٢)پس آن ماهی بزرگ او را بلعید، در حالی که سزاوار سرزنش بود.37:142
فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)[و در شکم ماهی به تسبیح خدا مشغول شد که] اگر او از تسبیح کنندگان نبود،37:143
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ (١٤٤)بی تردید تا روزی که مردم برانگیخته می شوند در شکم ماهی می ماند.37:144
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ (١٤٥)پس او را در حالی که بیمار بود به زمینی خشک و بی گیاه افکندیم.37:145
وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ (١٤٦)و بر او گیاهی از نوعی کدو رویاندیم،37:146
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧)و او را به سوی [قومی] یکصد هزار نفر [ی] یا بیشتر فرستادیم.37:147
فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ (١٤٨)پس ایمان آوردند در نتیجه آنان را تا پایان عمرشان [از نعمت ها و مواهب خود] بهره مند کردیم.37:148
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ (١٤٩)[مشرکان سبک مغز می گویند: فرشتگان، دختران خدایند] پس از آنان بپرس که آیا دختران برای پروردگار تو هستند و پسران برای ایشان؟!37:149
أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ (١٥٠)یا اینکه ما فرشتگان را دختر آفریدیم و آنان شاهد بودند؟!37:150
أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ (١٥١)آگاه باش! که آنان از بافته های دروغ خود می گویند37:151
وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٥٢)که خدا فرزند آورده! و بی تردید آنان دروغگویند.37:152
أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)آیا دختران را بر پسران ترجیح داده است؟37:153
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٥٤)شما را چه شده، چگونه حکم می کنید؟37:154
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٥٥)پس آیا متذکّر [حقایق] نمی شوید؟37:155
أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ (١٥٦)یا شما [بر این ادعای خود] دلیل روشنی دارید؟37:156
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٥٧)پس اگر راستگویید، کتابتان را [که این سخنان را با تکیه بر آن می گویید، به میان] آورید.37:157
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)میان خدا و جن، نسب و خویشی قرار دادند، در صورتی که جنیان به خوبی می دانند که [روز قیامت برای حساب و پاداش] احضار خواهند شد.37:158
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩)خدا از آنچه او را به آن توصیف می کنند، منزّه است.37:159
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٠)مگر بندگان خالص شده خدا [که او را به آنچه توصیف می کنند شایسته مقام قدس اوست.]37:160
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ (١٦١)و بی تردید شما و آنچه را می پرستید،37:161
مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ (١٦٢)نمی توانید [مردم را] بر ضد خدا گمراه کنید.37:162
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ (١٦٣)مگر کسانی را که [به اختیار خود به خاطر پذیرفتن وسوسه و اغواگری شما] به دوزخ درآیند،37:163
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (١٦٤)و هیچ یک از ما فرشتگان نیست مگر اینکه برای او مقامی معین است.37:164
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ (١٦٥)و همانا ما [برای اجرای فرمان خدا] صف بستگانیم.37:165
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ (١٦٦)و ما خود تسبیح کنندگانیم.37:166
وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ (١٦٧)و مشرکان [پیش از بعثت پیامبر] قاطعانه می گفتند:37:167
لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٦٨)اگر نزد ما کتابی چون کتاب های آسمانی پیامبران پیشین بود،37:168
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (١٦٩)بی تردید از بندگان خالص شده خدا می شدیم.37:169
فَكَفَرُوا بِهِ ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (١٧٠)ولی [هنگامی که قرآن را برای هدایت آنان نازل کردیم] به آن کافر شدند و به زودی [و زر و وبال کفرشان را] خواهند دانست.37:170
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١)و وعده قطعی ما درباره بندگان به رسالت فرستاده شده، از پیش محقق و ثابت گشته است،37:171
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ (١٧٢)که بی تردید آنان [در همه زمینه ها] یاری شدگانند،37:172
وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣)و مسلماً سپاه ما پیروزند.37:173
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٤)پس تا مدتی از آنان روی بگردان.37:174
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥)و آنان را بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید.37:175
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ (١٧٦)آیا شتاب در آمدن عذاب ما را می خواهند؟!37:176
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (١٧٧)پس هنگامی که [عذاب ما] به آستانه خانه هایشان نازل شود، بیم شدگان روزگار بدی خواهند داشت،37:177
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ (١٧٨)و تا مدتی از آنان روی بگردان،37:178
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩)و [آنان را] بنگر که به زودی [و زر و وبال گناهانشان را] خواهند دید.37:179
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠)پروردگارت که دارای عزت است از آنچه او را به آن توصیف می کنند، منزّه است.37:180
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١)و سلام بر پیامبران37:181
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٢)و همه ستایش ها ویژه خداست که پروردگار جهانیان است.37:182