1  سوره حمد 1 Al-Fatiha / The Opening 
2  سوره بقره 2 Al-Baqarah / The Cow 
3  سوره آل عمران 3 Aal-i-Imran / The Family of Imran 
4  سوره نساء 4 An-Nisaa / The Women 
5  سوره مائده 5 Al-Ma'ida / The Table Spread 
6  سوره انعام 6 Al-An'aam / The Cattle 
7  سوره اعراف 7 Al-A'raaf / The Heights 
8  سوره انفال 8 Al-Anfaal / The Spoils of War 
9  سوره توبه 9 At-Tawba / The Repentance 
10  سوره يونس 10 Yunus / Jonas 
11  سوره هود 11 Hud / Hud 
12  سوره يوسف 12 Yusuf / Joseph 
13  سوره رعد 13 Ar-Ra'd / The Thunder 
14  سوره ابراهيم 14 Ibrahim / Abraham 
15  سوره حجر 15 Al-Hijr / The Rock 
16  سوره نحل 16 An-Nahl / The Bee 
17  سوره اسراء 17 Al-Israa / The Night Journey 
18  سوره كهف 18 Al-Kahf / The Cave 
19  سوره مريم 19 Maryam / Mary 
20  سوره طه 20 Ta-Ha / Ta-ha 
21  سوره انبياء 21 Al-Anbiyaa / The Prophets 
22  سوره حج 22 Al-Hajj / The Pilgrimage 
23  سوره مومنون 23 Al-Muminoon / The Believers 
24  سوره نور 24 An-Noor / The Light 
25  سوره فرقان 25 Al-Furqaan / The Criterion 
26  سوره شعراء 26 Ash-Shu'araa / The Poets 
27  سوره نمل 27 An-Naml / The Ant 
28  سوره قصص 28 Al-Qasas / The Stories 
29  سوره عنكبوت 29 Al-Ankaboot / The Spider 
30  سوره روم 30 Ar-Room / The Romans 
31  سوره لقمان 31 Luqman / Luqman 
32  سوره سجده 32 As-Sajdah / The Prostration 
33  سوره احزاب 33 Al-Ahzaab / The Clans 
34  سوره سبا 34 Saba / Sheba 
35  سوره فاطر 35 Faatir / The Originator 
36  سوره يس 36 Yaseen / Yaseen 
37  سوره صافات 37 As-Saaffaat / Those drawn up in Ranks 
38  سوره ص 38 Saad / Saad 
39  سوره زمر 39 Az-Zumar / The Groups 
40  سوره غافر 40 Al-Ghaafir / The Forgiver 
41  سوره فصلت 41 Fussilat / Explained in detail 
42  سوره شورى 42 Ash-Shura / Consultation 
43  سوره زخرف 43 Az-Zukhruf / Ornaments of gold 
44  سوره دخان 44 Ad-Dukhaan / The Smoke 
45  سوره جاثيه 45 Al-Jaathiya / Crouching 
46  سوره احقاف 46 Al-Ahqaf / The Dunes 
47  سوره محمد 47 Muhammad / Muhammad 
48  سوره فتح 48 Al-Fath / The Victory 
49  سوره حجرات 49 Al-Hujuraat / The Inner Apartments 
50  سوره ق 50 Qaaf / Qaaf 
51  سوره الذاريات 51 Adh-Dhaariyat / The Winnowing Winds 
52  سوره طور 52 At-Tur / The Mount 
53  سوره نجم 53 An-Najm / The Star 
54  سوره قمر 54 Al-Qamar / The Moon 
55  سوره الرحمن 55 Ar-Rahman / The Beneficent 
56  سوره واقعه 56 Al-Waaqia / The Inevitable 
57  سوره حديد 57 Al-Hadid / The Iron 
58  سوره مجادله 58 Al-Mujaadila / The Pleading Woman 
59  سوره حشر 59 Al-Hashr / The Exile 
60  سوره ممتحنه 60 Al-Mumtahana / She that is to be examined 
61  سوره صف 61 As-Saff / The Ranks 
62  سوره جمعه 62 Al-Jumu'a / Friday 
63  سوره منافقون 63 Al-Munafiqun / The Hypocrites 
64  سوره التغابن 64 At-Taghaabun / Mutual Disillusion 
65  سوره طلاق 65 At-Talaq / Divorce 
66  سوره تحريم 66 At-Tahrim / The Prohibition 
67  سوره ملك 67 Al-Mulk / The Sovereignty 
68  سوره قلم 68 Al-Qalam / The Pen 
69  سوره الحاقة 69 Al-Haqqah / The Reality 
70  سوره معارج 70 Al-Ma'arij / The Ascending Stairways 
71  سوره نوح 71 Nuh / Noah 
72  سوره جن 72 Al-Jinn / The Jinn 
73  سوره مزمل 73 Al-Muzzammil / The Enshrouded One 
74  سوره مدثر 74 Al-Muddaththir / The Cloaked one 
75  سوره قيامة 75 Al-Qiyamah / The Resurrection 
76  سوره انسان 76 Al-Insan / Man 
77  سوره مرسلات 77 Al-Mursalat / The Emissaries 
78  سوره نبا 78 An-Naba / The Announcement 
79  سوره نازعات 79 An-Nazi'at / Those who drag forth 
80  سوره عبس 80 Abasa / He frowned 
81  سوره تكوير 81 At-Takwir / The Overthrowing 
82  سوره انفطار 82 Al-Infitar / The Cleaving 
83  سوره مطففين 83 Al-Mutaffifin / Defrauding 
84  سوره انشقاق 84 Al-Inshiqaq / The Splitting Open 
85  سوره بروج 85 Al-Buruj / The Constellations 
86  سوره الطارق 86 At-Tariq / The Morning Star 
87  سوره الأعلى 87 Al-A'la / The Most High 
88  سوره الغاشية 88 Al-Ghaashiya / The Overwhelming 
89  سوره فجر 89 Al-Fajr / The Dawn 
90  سوره بلد 90 Al-Balad / The City 
91  سوره الشمس 91 Ash-Shams / The Sun 
92  سوره الليل 92 Al-Lail / The Night 
93  سوره الضحى 93 Ad-Dhuha / The Morning Hours 
94  سوره انشراح 94 Ash-Sharh / The Consolation 
95  سوره التين 95 At-Tin / The Fig 
96  سوره علق 96 Al-Alaq / The Clot 
97  سوره قدر 97 Al-Qadr / The Power, Fate 
98  سوره بينة 98 Al-Bayyina / The Evidence 
99  سوره الزلزال 99 Az-Zalzala / The Earthquake 
100  سوره العاديات 100 Al-Adiyat / The Chargers 
101  سوره القارعة 101 Al-Qari'a / The Calamity 
102  سوره تكاثر 102 At-Takathur / Competition 
103  سوره العصر 103 Al-Asr / The Declining Day, Epoch 
104  سوره الهمزة 104 Al-Humaza / The Traducer 
105  سوره الفيل 105 Al-Fil / The Elephant 
106  سوره قريش 106 Quraysh / Quraysh 
107  سوره ماعون 107 Al-Ma'un / Almsgiving 
108  سوره كوثر 108 Al-Kawthar / Abundance 
109  سوره كافرون 109 Al-Kafirun / The Disbelievers 
110  سوره نصر 110 An-Nasr / Divine Support 
111  سوره لهب 111 Al-Masad / The Palm Fibre 
112  سوره اخلاص 112 Al-Ikhlas / Sincerity 
113  سوره فلق 113 Al-Falaq / The Dawn 
114  سوره ناس 114 An-Naas / Mankind 

سوره نجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (١)سوگند به ستاره هنگامی که [برای غروب کردن در کرانه افق] افتد؛53:1
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢)که هرگز دوست شما از راه راست منحرف نشده، و [در ایمان و اعتقادش از راه راست] خطا نرفته؛ ….53:2
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣)و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید.53:3
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤)گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست.53:4
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥)[فرشته] بسیار نیرومند به او تعلیم داده است.53:5
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦)[همان که] دارای درایت و توانمندی شگفتی است، پس [به آنچه که مأمور انجامش می باشد] مسلط و چیره است.53:6
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧)در حالی که در افق اعلا بود.53:7
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ (٨)سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد53:8
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩)پس [فاصله اش با پیامبر] به اندازه فاصله دو کمان گشت یا نزدیک تر شد.53:9
فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠)آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، وحی کرد.53:10
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (١١)آنچه را دل [پیامبر] دید [به پیامبر] دروغ نگفت [تا او را درباره حقیقت فرشته وحی به وهم و خیال اندازد، بلکه به حضور و شهودش یقین کامل داشت.]53:11
أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ (١٢)آیا در آنچه [به حقیقت] می بینید با او به سختی مجادله و ستیزه می کنید؟53:12
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (١٣)و بی تردید یک بار دیگر هم او را دیده است53:13
عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ (١٤)نزد سدرة المنتهی،53:14
عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (١٥)در آنجا که جنت الماوی است.53:15
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ (١٦)آن گاه که سدره را احاطه کرده بود آنچه [از فرشتگان، نور و زیبایی] احاطه کرده بود.53:16
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ (١٧)دیده [پیامبر آنچه را دید] بر غیر حقیقت و به خطا ندید و از مرز دیدن حقیقت هم درنگذشت.53:17
لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ (١٨)به راستی که بخشی از نشانه های بسیار بزرگ پروردگارش را دید.53:18
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩)پس به من از لات و عزّی [دو بت خویش] خبر دهید53:19
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠)و منات، سومین [بت] دیگرتان [که شما آنها را تمثال فرشتگانی به عنوان دختران خدا می پندارید،]53:20
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ (٢١)آیا [به پندار شما] ویژه شما پسر و ویژه او دختر است؟!53:21
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢)در این صورت این تقسیمی ظالمانه است.53:22
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ (٢٣)این بتان [که شما آنها را به عنوان شریک خدا گرفته اید] چیزی جز نام ها [ی بی معنا و بی مفهوم] که شما و پدرانتان [بر اساس حدس و گمان] نامگذاری کرده اید نیستند، خدا بر [حقّانیّت] آنها هیچ دلیلی نازل نکرده است. اینان فقط از پندار و گمان [بی پایه] و هواهای نفسانی پیروی می کنند، در حالی که مسلماً از سوی پروردگارشان برای آنان هدایت آمده است.53:23
أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّىٰ (٢٤)مگر برای انسان آنچه را [چون حاجت بخشی بتان و شفاعت آنان] آرزو می کند، فراهم است؟ ….53:24
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ (٢٥)آخرت و دنیا فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست.53:25
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ (٢٦)و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که شفاعتشان هیچ سودی نمی بخشد مگر پس از آنکه خدا برای هر که بخواهد و بپسندد، اجازه دهد.53:26
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ (٢٧)مسلماً کسانی که به آخرت ایمان ندارند، فرشتگان را در نامگذاری به نام زن نامگذاری می کنند؛53:27
وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۖ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (٢٨)و آنان را به این کار هیچ آگاهی و معرفت نیست. [آنان] فقط از گمان پیروی می کنند، و بی تردید گمان [انسان را] برای دریافت حق، هیچ سودی نمی دهد.53:28
فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩)بنابراین از کسانی که از یاد ما روی گردانده اند و جز زندگی دنیا را نخواسته اند، روی بگردان.53:29
ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ (٣٠)این [دنیا خواهی] آخرین مرز دانش و معرفت آنان است؛ یقیناً پروردگارت به کسی که از راه او منحرف شده، داناتر است، و او به کسی که هدایت یافته، آگاه تر است.53:30
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١)و آنچه را در آسمان ها و آنچه را در زمین است، فقط در سیطره مالکیّت و فرمانروایی خداست، تا کسانی را که مرتکب گناه شده اند، همان گناهانشان را به آنان کیفر دهد، و کسانی را که کار نیک کرده اند، همان کار نیکشان را به آنان پاداش دهد.53:31
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (٣٢)کسانی که از گناهان بزرگ و زشت کاری ها جز لغزش های کوچک دوری می کنند [مورد آمرزش اند] یقیناً آمرزش پروردگارت گسترده و وسیع است. او به شما از هنگامی که شما را از زمین به وجود آورد و از هنگامی که در شکم مادرانتان جنین بودید، داناتر است؛ پس خودستایی نکنید. او به کسی که پرهیزکاری پیشه کرده است، آگاه تر است.53:32
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ (٣٣)آیا کسی را که [از حق] روی گردانید، دیدی؟53:33
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ (٣٤)و اندکی [از مال خود] بخشید و [از باقی مانده آن] امساک ورزید.53:34
أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ (٣٥)آیا علم غیب نزد اوست و او می بیند [که بارگناهانش رادر قیامت دیگری برمی دارد؟]53:35
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ (٣٦)یا او را به آنچه در صحیفه های موسی است خبر نداده اند؟53:36
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ (٣٧)و [یا به آنچه در صحیفه های] ابراهیم [است] همان که به طور کامل [به پیمانش با خدا] وفا کرد [آگاهش نکرده اند؟]53:37
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (٣٨)که هیچ سنگین باری بار گناه دیگری را بر نمی دارد،53:38
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)و اینکه برای انسان جز آنچه تلاش کرده [هیچ نصیب و بهره ای] نیست،53:39
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ (٤٠)و اینکه تلاش او به زودی دیده خواهد شد؛53:40
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ (٤١)سپس به تلاشش پاداش کامل خواهند داد؛53:41
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ (٤٢)و اینکه پایان [همه امور] به سوی پروردگارتوست؛53:42
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ (٤٣)و این اوست که می خنداند و می گریاند؛53:43
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)و هم اوست که می میراند و زنده می کند.53:44
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ (٤٥)واوست که دو زوج نر وماده آفرید،53:45
مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ (٤٦)از نطفه هنگامی که در رحم ریخته شود.53:46
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ (٤٧)و پدید آوردن جهان دیگر بر عهده اوست،53:47
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ (٤٨)و اوست که شما را توانگر کرد و سرمایه قابل ذخیره بخشید،53:48
وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ (٤٩)و او پروردگار [ستاره] شِعری است،53:49
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ (٥٠)و اوست که قوم عاد نخستین را هلاک کرد،53:50
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ (٥١)و [نیز] قوم ثمود را به طوری که [کسی از آنان را] باقی نگذاشت53:51
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٢)وقوم نوح را پیش تر [هلاک کرد]؛ زیرا آنان ستمکارتر و سرکش تر بودند53:52
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ (٥٣)و شهرها [ی قوم لوط] را زیر و رو کرد و به زمین کوبید.53:53
فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ (٥٤)پس [عذاب خدا] آنان را احاطه کرد آن مقدار که احاطه کرد.53:54
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ (٥٥)پس [ای انسان!] در کدام یک از نعمت های پروردگارت تردید می کنی [که آیا از سوی خدا هست یا نیست؟!]53:55
هَٰذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ (٥٦)این پیامبر [نیز] بیم دهنده ای از [زمره] بیم دهندگان پیشین است.53:56
أَزِفَتِ الْآزِفَةُ (٥٧)قیامت نزدیک شد.53:57
لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨)کسی جز خدا برطرف کننده [سختی ها و هول و هراسش] نیست.53:58
أَفَمِنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩)آیا از این سخن تعجب می کنید؟53:59
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠)و [با چنین وضعی که دارید هنوز] می خندید و نمی گریید؟!53:60
وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١)و همواره سرکشی می کنید و غافلانه به خوشی و خوشگذرانی مشغول هستید؟!53:61
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا ۩ (٦٢)پس [با این وصف که قیامتی سنگین در پی دارید، بیایید] خدا را سجده کنید و بپرستید.53:62