1  سوره حمد 1 Al-Fatiha / The Opening 
2  سوره بقره 2 Al-Baqarah / The Cow 
3  سوره آل عمران 3 Aal-i-Imran / The Family of Imran 
4  سوره نساء 4 An-Nisaa / The Women 
5  سوره مائده 5 Al-Ma'ida / The Table Spread 
6  سوره انعام 6 Al-An'aam / The Cattle 
7  سوره اعراف 7 Al-A'raaf / The Heights 
8  سوره انفال 8 Al-Anfaal / The Spoils of War 
9  سوره توبه 9 At-Tawba / The Repentance 
10  سوره يونس 10 Yunus / Jonas 
11  سوره هود 11 Hud / Hud 
12  سوره يوسف 12 Yusuf / Joseph 
13  سوره رعد 13 Ar-Ra'd / The Thunder 
14  سوره ابراهيم 14 Ibrahim / Abraham 
15  سوره حجر 15 Al-Hijr / The Rock 
16  سوره نحل 16 An-Nahl / The Bee 
17  سوره اسراء 17 Al-Israa / The Night Journey 
18  سوره كهف 18 Al-Kahf / The Cave 
19  سوره مريم 19 Maryam / Mary 
20  سوره طه 20 Ta-Ha / Ta-ha 
21  سوره انبياء 21 Al-Anbiyaa / The Prophets 
22  سوره حج 22 Al-Hajj / The Pilgrimage 
23  سوره مومنون 23 Al-Muminoon / The Believers 
24  سوره نور 24 An-Noor / The Light 
25  سوره فرقان 25 Al-Furqaan / The Criterion 
26  سوره شعراء 26 Ash-Shu'araa / The Poets 
27  سوره نمل 27 An-Naml / The Ant 
28  سوره قصص 28 Al-Qasas / The Stories 
29  سوره عنكبوت 29 Al-Ankaboot / The Spider 
30  سوره روم 30 Ar-Room / The Romans 
31  سوره لقمان 31 Luqman / Luqman 
32  سوره سجده 32 As-Sajdah / The Prostration 
33  سوره احزاب 33 Al-Ahzaab / The Clans 
34  سوره سبا 34 Saba / Sheba 
35  سوره فاطر 35 Faatir / The Originator 
36  سوره يس 36 Yaseen / Yaseen 
37  سوره صافات 37 As-Saaffaat / Those drawn up in Ranks 
38  سوره ص 38 Saad / Saad 
39  سوره زمر 39 Az-Zumar / The Groups 
40  سوره غافر 40 Al-Ghaafir / The Forgiver 
41  سوره فصلت 41 Fussilat / Explained in detail 
42  سوره شورى 42 Ash-Shura / Consultation 
43  سوره زخرف 43 Az-Zukhruf / Ornaments of gold 
44  سوره دخان 44 Ad-Dukhaan / The Smoke 
45  سوره جاثيه 45 Al-Jaathiya / Crouching 
46  سوره احقاف 46 Al-Ahqaf / The Dunes 
47  سوره محمد 47 Muhammad / Muhammad 
48  سوره فتح 48 Al-Fath / The Victory 
49  سوره حجرات 49 Al-Hujuraat / The Inner Apartments 
50  سوره ق 50 Qaaf / Qaaf 
51  سوره الذاريات 51 Adh-Dhaariyat / The Winnowing Winds 
52  سوره طور 52 At-Tur / The Mount 
53  سوره نجم 53 An-Najm / The Star 
54  سوره قمر 54 Al-Qamar / The Moon 
55  سوره الرحمن 55 Ar-Rahman / The Beneficent 
56  سوره واقعه 56 Al-Waaqia / The Inevitable 
57  سوره حديد 57 Al-Hadid / The Iron 
58  سوره مجادله 58 Al-Mujaadila / The Pleading Woman 
59  سوره حشر 59 Al-Hashr / The Exile 
60  سوره ممتحنه 60 Al-Mumtahana / She that is to be examined 
61  سوره صف 61 As-Saff / The Ranks 
62  سوره جمعه 62 Al-Jumu'a / Friday 
63  سوره منافقون 63 Al-Munafiqun / The Hypocrites 
64  سوره التغابن 64 At-Taghaabun / Mutual Disillusion 
65  سوره طلاق 65 At-Talaq / Divorce 
66  سوره تحريم 66 At-Tahrim / The Prohibition 
67  سوره ملك 67 Al-Mulk / The Sovereignty 
68  سوره قلم 68 Al-Qalam / The Pen 
69  سوره الحاقة 69 Al-Haqqah / The Reality 
70  سوره معارج 70 Al-Ma'arij / The Ascending Stairways 
71  سوره نوح 71 Nuh / Noah 
72  سوره جن 72 Al-Jinn / The Jinn 
73  سوره مزمل 73 Al-Muzzammil / The Enshrouded One 
74  سوره مدثر 74 Al-Muddaththir / The Cloaked one 
75  سوره قيامة 75 Al-Qiyamah / The Resurrection 
76  سوره انسان 76 Al-Insan / Man 
77  سوره مرسلات 77 Al-Mursalat / The Emissaries 
78  سوره نبا 78 An-Naba / The Announcement 
79  سوره نازعات 79 An-Nazi'at / Those who drag forth 
80  سوره عبس 80 Abasa / He frowned 
81  سوره تكوير 81 At-Takwir / The Overthrowing 
82  سوره انفطار 82 Al-Infitar / The Cleaving 
83  سوره مطففين 83 Al-Mutaffifin / Defrauding 
84  سوره انشقاق 84 Al-Inshiqaq / The Splitting Open 
85  سوره بروج 85 Al-Buruj / The Constellations 
86  سوره الطارق 86 At-Tariq / The Morning Star 
87  سوره الأعلى 87 Al-A'la / The Most High 
88  سوره الغاشية 88 Al-Ghaashiya / The Overwhelming 
89  سوره فجر 89 Al-Fajr / The Dawn 
90  سوره بلد 90 Al-Balad / The City 
91  سوره الشمس 91 Ash-Shams / The Sun 
92  سوره الليل 92 Al-Lail / The Night 
93  سوره الضحى 93 Ad-Dhuha / The Morning Hours 
94  سوره انشراح 94 Ash-Sharh / The Consolation 
95  سوره التين 95 At-Tin / The Fig 
96  سوره علق 96 Al-Alaq / The Clot 
97  سوره قدر 97 Al-Qadr / The Power, Fate 
98  سوره بينة 98 Al-Bayyina / The Evidence 
99  سوره الزلزال 99 Az-Zalzala / The Earthquake 
100  سوره العاديات 100 Al-Adiyat / The Chargers 
101  سوره القارعة 101 Al-Qari'a / The Calamity 
102  سوره تكاثر 102 At-Takathur / Competition 
103  سوره العصر 103 Al-Asr / The Declining Day, Epoch 
104  سوره الهمزة 104 Al-Humaza / The Traducer 
105  سوره الفيل 105 Al-Fil / The Elephant 
106  سوره قريش 106 Quraysh / Quraysh 
107  سوره ماعون 107 Al-Ma'un / Almsgiving 
108  سوره كوثر 108 Al-Kawthar / Abundance 
109  سوره كافرون 109 Al-Kafirun / The Disbelievers 
110  سوره نصر 110 An-Nasr / Divine Support 
111  سوره لهب 111 Al-Masad / The Palm Fibre 
112  سوره اخلاص 112 Al-Ikhlas / Sincerity 
113  سوره فلق 113 Al-Falaq / The Dawn 
114  سوره ناس 114 An-Naas / Mankind 

سوره واقعه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (١)چون واقعه بزرگ [قیامت‌] واقع شود56:1
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (٢)در وقوع آن دروغی نیست‌56:2
خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (٣)هم فرو دارنده‌[ی کافران‌] است و هم فرادارنده‌[ی مؤمنان‌]56:3
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (٤)آنگاه که زمین به جنبشی سخت جنبانده شود56:4
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (٥)و کوهها سخت خرد و ریز شود56:5
فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (٦)و همچون غباری پراکنده گردد56:6
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً (٧)و شما گروههای سه‌گانه‌ای باشید56:7
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (٨)[یکی‌] اصحاب یمین، و چه حال دارند اصحاب یمین‌56:8
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (٩)و [دیگری‌] اصحاب شمال، و چه حال دارند اصحاب شمال‌56:9
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (١٠)و [سومین‌] سابقان که پیشتازانند56:10
أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ (١١)اینانند که مقرب‌اند56:11
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (١٢)در بهشتهای پرناز و نعمت‌56:12
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (١٣)گروهی بسیار از پیشینیان‌56:13
وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ (١٤)و اندکی از واپسینان‌56:14
عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ (١٥)بر تختهای گوهرنشان‌56:15
مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ (١٦)رودرروی هم بر آنها تکیه زده‌اند56:16
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧)جاودانه جوانان بر گرد آنان می‌گردند56:17
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨)همراه با کوزه‌ها و ابریقها و جامهایی از شراب جاری‌56:18
لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (١٩)که [بهشتیان‌] از آن سردرد نگیرند و بد مست نشوند56:19
وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠)و میوه‌هایی از آنچه بر می‌گزینند56:20
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١)و گوشت مرغ از آنچه خوش دارند56:21
وَحُورٌ عِينٌ (٢٢)و حوریان چشم درشت‌56:22
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ (٢٣)که همانندان مروارید نهفته‌اند56:23
جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)این پاداش کاری است که کرده‌اند56:24
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (٢٥)در آنجا [سخنان‌] بیهوده و [گزاف‌] گناه‌آلود نشنوند56:25
إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (٢٦)نشنوند مگر سخنی که سلام است و سلام‌56:26
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ (٢٧)و اصحاب یمین چه حال دارند اصحاب یمین‌56:27
فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ (٢٨)در جوار درختان سدر بی‌خار56:28
وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ (٢٩)و موزهای توبرتو56:29
وَظِلٍّ مَمْدُودٍ (٣٠)و سایه گسترده‌56:30
وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ (٣١)و آبی ریزان‌56:31
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (٣٢)و میوه بسیار56:32
لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (٣٣)که نه پایان‌پذیر است و نه بازداشته‌56:33
وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ (٣٤)و دوشیزگان گرامی‌56:34
إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (٣٥)ما ایشان را به ابداع آفریده‌ایم‌56:35
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (٣٦)و دوشیزه‌شان داشته‌ایم‌56:36
عُرُبًا أَتْرَابًا (٣٧)همسر دوست و هم سن و سال‌56:37
لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ (٣٨)خاص اصحاب یمین‌56:38
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ (٣٩)جماعتی بسیار از پیشینیان‌56:39
وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ (٤٠)و جماعتی بسیار از واپسینان‌56:40
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ (٤١)و اصحاب شمال، چه حال دارند اصحاب شمال‌56:41
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (٤٢)در میان آتشباد و آب جوشند56:42
وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ (٤٣)و سایه‌ای از دوده‌56:43
لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (٤٤)که نه خنک است و نه خوش‌56:44
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ (٤٥)ایشان پیش از این نازپرورده بودند56:45
وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ (٤٦)بر گناه بزرگ مداومت می‌کردند56:46
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (٤٧)و می‌گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوانها[ی پوسیده‌] شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟56:47
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (٤٨)و همچنین نیاکان ما؟56:48
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ (٤٩)بگو که پیشینیان و واپسینان‌56:49
لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (٥٠)برای موعد روزی معین گرد آیند56:50
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ (٥١)سپس شمایان ای گمراهان دروغ انگار [و اهل انکار]56:51
لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ (٥٢)خورندگان از درخت زقومید56:52
فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ (٥٣)و شکم انباران از آن‌56:53
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ (٥٤)و بر آن آب جوش آشامندگانید56:54
فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (٥٥)و مانند نوشیدن شتران عطش زده می‌آشامید56:55
هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ (٥٦)این پیشکش ایشان در روز جزاست‌56:56
نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (٥٧)ما شما را آفریده‌ایم، پس چرا تصدیق نمی‌کنید؟56:57
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ (٥٨)آیا اندیشیده‌اید آنچه [از منی‌] را که [در رحمها] می‌ریزید56:58
أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (٥٩)آیا شما آن را آفریده‌اید یا ما آفریننده‌ایم‌56:59
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (٦٠)ما در میان شما مرگ را مقدر داشته‌ایم، و ما درمانده نیستیم‌56:60
عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ (٦١)که همانندان شما را جانشین شما گردانیم، و شما را در هیئتی که نمی‌دانید باز آفرینیم‌56:61
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (٦٢)و به راستی نشاه نخستین را شناخته‌اید، پس چرا پند نمی‌گیرید؟56:62
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣)آیا اندیشیده‌اید در آنچه می‌کارید؟56:63
أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)آیا شما آن را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟56:64
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥)اگر خواهیم آن را خرد و ریز گردانیم و شما حسرت‌زده شوید56:65
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (٦٦)[و گویید] ما غرامت دیدگانیم‌56:66
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (٦٧)بلکه ما بی‌بهرگانیم‌56:67
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨)آیا اندیشیده‌اید به آبی که می‌آشامید؟56:68
أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ (٦٩)آیا شما آن را از ابر فرو فرستاده‌اید یا ما فرو فرستنده‌ایم؟56:69
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (٧٠)اگر خواهیم آن را شور و تلخ گردانیم پس چرا سپاس نمی‌گزارید؟56:70
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (٧١)آیا اندیشیده‌اید به آتشی که می‌افروزید؟56:71
أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ (٧٢)آیا شما درختش را آفریده‌اید یا ما آفریننده‌ایم؟56:72
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ (٧٣)ما آن را پندآموزی ساخته‌ایم و توشه‌ای برای رهروان‌56:73
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٧٤)پس به نام پروردگارت که بزرگ است تسبیح گوی‌56:74
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)سوگند می‌خورم به منزلگاههای ستارگان‌56:75
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦)و آن اگر بدانید سوگندی عظیم است‌56:76
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧)آن قرآنی کریم است‌56:77
فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨)در کتابی نهفته‌56:78
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)جز پاکیزگان به آن دسترس ندارند56:79
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٨٠)فرو فرستاده‌ای از سوی پروردگار جهانیان است‌56:80
أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ (٨١)آیا شما در کار این سخن سستی می‌ورزید؟56:81
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)و سپاس روزیتان را چنان کرده‌اید که [آن را] انکار می‌کنید56:82
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٨٣)پس چرا چون جان به گلوگاه رسد56:83
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ (٨٤)و شما در آن هنگام نظاره‌گرید56:84
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ (٨٥)و ما به آن [جان شما] از شما نزدیکتریم ولی شما به چشم بصیرت نمی‌نگرید56:85
فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (٨٦)پس چرا اگر شما جزا دادنی نیستید56:86
تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٧)اگر راست می‌گویید چرا آن را باز نمی‌گردانید؟56:87
فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨)سپس آنگاه اگر از مقربان باشد56:88
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩)رهایش و گشایش است و بهشت پرناز و نعمت‌56:89
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠)و اما اگر از اصحاب یمین باشد56:90
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١)پس سلام بر تو باد از اصحاب یمین‌56:91
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢)و اما اگر از منکران گمراه باشد56:92
فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣)پیشکش [او] از آب‌جوشان است‌56:93
وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (٩٤)و ورود به جهنم‌56:94
إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥)این همانا حق‌الیقین است‌56:95
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦)پس به نام پروردگارت که بزرگ است، تسبیح بگوی‌56:96