حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱

بگشای راز عشق و نهفته مدار عشق

از می چه فایده ست به زیر نهنبن

< شمارهٔ ۲