حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۲

آسمان خیمه زد از بیرم و دیبای کبود

میخ آن خیمه ستاک سمن و نسرینا

< شمارهٔ ۳

        

شمارهٔ ۱ >