حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۵

چون که یکی تاج و بَساک ملوک

باز یکی کوفتهٔ آسیاست

< شمارهٔ ۶

        

شمارهٔ ۴ >